Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
TSW - Procedury powołania

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA ( TSW ).

Do Terytorialnej Służby Wojskowej może zostać powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej;
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego;
 • nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji;
 • posiada wykształcenie:
 • co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów;
 • co najmniej średnie - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów;
 • co najmniej podstawowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych;
 • jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.


W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w korpusie s z e r e g o w y c h.

Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:

 • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
 • byłym żołnierzom zawodowym;
 • członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
 • absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.


Terytorialną służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Z dniem rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej żołnierze otrzymują tytuł "żołnierz OT".

Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni:

 • rotacyjnie - w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy.

W ramach pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie żołnierz OT jest szkolony w specjalności wojskowej odpowiadającej stanowisku służbowemu, na które został wyznaczony, oraz funkcji, która została mu powierzona.

 • dyspozycyjnie - poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanych przez dowódcę jednostki wojskowej.

W czasie pełnienia terytorialnej służby wojskowej dyspozycyjnie żołnierz OT jest zobowiązany kształcić się i doskonalić, w tym podnosić sprawność fizyczną w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku służbowym, a także utrzymywać stały kontakt z jednostką wojskową (wytyczne dla żołnierzy OT dotyczące utrzymywania sprawności fizycznej oraz nabywania wiedzy wojskowej w czasie pełnienia służby dyspozycyjnie określa dowódca).

Żołnierze OT, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej i nie złożyli przysięgi wojskowej, w pierwszym okresie pełnią terytorialną służbę wojskową rotacyjnie nieprzerwanie przez okres szesnastu dni, w ramach którego żołnierze OT odbywają szkolenie podstawowe i składają przysięgę wojskową.
W uzasadnionych przypadkach szkolenie podstawowe można odbyć w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego żołnierza OT kieruje się do jednostki wojskowej w celu pełnienia dalszej służby i objęcia stanowiska służbowego.


Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat (czas trwania terytorialnej służby wojskowej może zostać przedłużony na kolejny okres, na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służby).

PROCEDURY REKRUTACYJNE.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby składa  >> WNIOSEK <<  do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wraz z dokumentami.

Do wniosku osoba załącza się następujące dokumenty:

 • odpis uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wykształcenia;
 • kopię dowodu osobistego, po okazaniu oryginału.

Do wniosku osoba może załączyć dokumenty albo, po okazaniu oryginału, kopie dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w przypadku, gdy osoba składająca wniosek jest jej członkiem;
 • zaświadczenie szkoły realizującej program innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa, w przypadku, gdy osoba składająca wniosek jest jej absolwentem;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w  tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 • informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego, o którym mowa w art. 98m ust. 5 i 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

Wniosek składa się w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Do wniosku złożonego w postaci elektronicznej dołącza się elektroniczne kopie dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do TSW, o których mowa powyżej.

Osobę, która złożyła wniosek, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do jednostki wojskowej, w której chce pełnić służbę, w celu zapoznania się z warunkami pełnienia tej służby.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów dołączonych do wniosku o powołanie do terytorialnej służby wojskowej, oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 • rozmowę kwalifikacyjną, podczas której ocenia się w szczególności:
 • stan wiedzy ogólnowojskowej oraz predyspozycje do pełnienia służby osoby, która nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej;
 • predyspozycje do pełnienia służby osoby, która pełniła czynną służbę wojskową i złożyła przysięgę wojskową;
 • sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o powołanie do służby była karana za przestępstwo umyślne.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawie powołania danej osoby do terytorialnej służby wojskowej albo braku tej rekomendacji stanowią:

 • wyniki nauczania i poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw oraz innych dokumentów dołączonych do wniosku;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 • potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna. Wojskowy Komendant Uzupełnień niezwłocznie po otrzymaniu rekomendacji w sprawie powołania do terytorialnej służby wojskowej kieruje:

 • osobę ubiegającą się o powołanie do służby, nieposiadającą orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej:
 • do wojskowej komisji lekarskiej – w celu określenia zdolności tej osoby do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • do wojskowej pracowni psychologicznej – w celu stwierdzenia u tej osoby braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • pozostałe osoby do wojskowej pracowni psychologicznej – w celu stwierdzenia u tych osób braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.

POWOŁANIE DO SŁUŻBY W OT.

Powołanie do służby następuje kartą powołania. Wojskowy komendant uzupełnień doręcza kartę powołania do służby osobie powołanej do tej służby nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się tej osoby do jej pełnienia.

Powołanie do służby następuje raz w miesiącu w pierwszym dniu, w którym w danej jednostce wojskowej ustalono termin obowiązkowego pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie następuje raz na kwartał.

Odmowa powołania do służby osoby, która złożyła wniosek, następuje w drodze decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Osobę powołaną do służby, która stawiła się do pełnienia tej służby, przyjmuje się do jednostki wojskowej. Przyjęcie do jednostki wojskowej osoby powołanej do służby obejmuje:

 • potwierdzenie jej tożsamości oraz przeprowadzenie z nią rozmowy przez komisję;
 • ujęcie w ewidencji jednostki wojskowej jej danych osobowych;
 • dokonanie przeglądu lekarskiego oraz zabiegów sanitarnohigienicznych;
 • wydanie umundurowania i wyekwipowania osobistego;
 • przydzielenie do pododdziału;
 • wyznaczenie na stanowisko służbowe.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:

 • możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski;
 • praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole;
 • służba w pobliżu miejsca zamieszkania;
 • udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu;
 • atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów
tel. 261415401
fax. 261415409
wkuczluchow.poczta@ron.mil.pl