Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOLNICTWO WOJSKOWE

Jeżeli posiadasz świadectwo dojrzałości, polskie obywatelstwo i nie byłeś karany: możesz zostać żołnierzem zawodowym w korpusie oficerów poprzez ukończenie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na uczelni wojskowej!!! Jeżeli posiadasz już dyplom ukończenia studiów wyższych: zostań oficerem poprzez Studium Oficerskie. Jeżeli jesteś żołnierzem terytorialnej słuzby wojskowej z wykształceniem wyższym lub jesteś żołnierzem rezerwy z wykształceniem wyższym możesz zostać oficerem w Wojskach Obrony Terytorialnej!!!


Jeżeli posiadasz świadectwo ukończenia szkoły średniej: możesz zostać żołnierzem zawodowym w korpusie podoficerów poprzez szkołę podoficerską!! Jeżeli posiadasz świadectwo ukończenia gimnazjum: możesz zostać żołnierzem zawodowym w korpusie szeregowych zawodowych poprzez ukończenie szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia!!! Zdobądź solidne wykształcenie, zawód
i pewne miejsce pracy poprzez naukę na jednej z uczelni wojskowych!!!

 


Ruszył nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej, który jest prowadzony spośród:

 • żołnierzy terytorialnej słuzby wojskowej :
 • posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i złożyli przysięgę wojskową;
 • podoficerów i szregowych posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze,
 • żołnierzy rezerwy – podoficerów i szregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Terminy składania wniosków w 2018r. i w latach nastepnych określone są – do 1 marca lub do 1 października każdego roku. Wnioski składane są w zależności od tego, czy jest się żołnierzem terytorialnej służby wojskowej poprzez dowódcę jednostki wojskowej, czy też jest się żołnierzem rezerwy poprzez wojskowego komendanta uzupełnień.

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia wyższego. Warunkiem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego jest  przedłożenie dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnię) najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.UWAGA!!!

Zgodnie z Decyzją Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018r. w grupie osobowej prokuratorskiej ruszył nabór na wymienione szkolenie.

Nabór pzeprowadzi Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu spośród osób wykonujących zawód prokuratora w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Osoby zainteresowane składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do dnia 16 lutego 2018r.

Limit miejsc na szkolenie został określony na 25 osób szkolonych.PROGRAM PILOTAŻOWY EDUKACJI WOJSKOWEJ W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

Z dniem 1 października 2017 r. wdraża się program pilotażowy edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Zainteresowani studenci mogą złożyć wnioski w sprawie przystąpienia do progamu, w macierzystej uczelni wyższej uczestniczącej w programie Legii Akademickiej. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej (w trakcie roku akademickiegi w formie zajęć teoretycznych) i praktycznej (ćwiczenia wojskowe odbywane w wyznaczonych jednostkach szkolących). Wniosek w sprawie przystąpienia do programu Legii Akademickiej stanowi podstawę do zakwalifikowania na część teoretyczną oraz będzie wstępną deklaracją uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych. Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 31 grudnia.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2014 r.
w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.


DECYZJA NR 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 września 2017r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018r.


ZARZĄDZENIE Nr 4/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2017/2018,
załącznik do zarządzenia.


DECYZJA NR 146/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
 z dnia 13 sierpnia 2017r.
  sprawie wdrożenia programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk lądowych imienia
generała Tadeusza Kościuszki.


DECYZJA Nr 2/Szkol/DWOT
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 grudnia 2017
w sprawie organizacji procesu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony terytorialnej.


DECYZJA Nr 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. w grupie osobowej prokuratorskiej


INFORMACJE OGÓLNE

Każda osoba, bez względu na płeć, posiadająca obywatelstwo polski, odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nie karana sądownie oraz mająca ukończone 18 lat, a także legitymująca się odpowiednim wykształceniem, może ubiegać się o przyjęcie do szkoły wojskowej (art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).

Naukę prowadzą:

 • szkoły podoficerskie - wymagane ukończenie szkoły średniej,
 • wyższe szkoły oficerskie oraz akademie wojskowe - wymagane posiadanie świadectwa     dojrzałości,
 • studium oficerskie przy Wyższych Szkołach Oficerskich Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych - wymagane ukończenie wyższych studiów magisterskich lub równorzędnych,
 • ośrodki szkolenia- - wymagane posiadanie minimum świadectwa ukończenia gimnazjum.

 


WYKAZ SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej składają wniosek bezpośrednio do komendanta szkoły (studia w uczelniach wojskowych) lub do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem właściwej Wojskowej Komendy Uzupełnień ( szkoły podoficerskie, przeniesienia z uczelni cywilnej, studium oficerskie, ośrodki szkolenia) dołączając:

 • ankietę osobową wypełnioną elektronicznie i przesłaną, w celu rejestracji, do wybranej uczelni, ośrodka szkolenia;
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów, świadectwo ukończenia gimnazjum);
 • życiorys;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karanego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (opłata nie podlega zwrotowi) - z wyłączeniem Ośrodka Szkolenia w Lublińcu (opłata nie jest pobierana);
 • inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności;
 • zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki na uczelni wojskowej lub innej niż wojskowa ( w przypadku studentów).

Od kandydatów do SPWL w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych  wymagane są następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia co najmniej szkoły muzycznej II stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym (instrument dęty lub perkusja),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości.

Zanim kandydat zostanie przyjęty na szkolenie, musi przejść badania lekarskie i psychologiczne o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej oraz zebrać niezbędne dokumenty (odpis skrócony aktu urodzenia,  zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, a także uiścić opłatę rekrutacyjną na wskazane konto bankowe).

Szczegółowe informacje, oraz wzory wymaganych dokumentów podane są na stronach internetowych poszczególnych uczelni lub szkół.

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydata do wojskowej komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej, a następnie wydane orzeczenia, opinie i dokumenty niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:
- orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej; - opinię wojskowej pracowni psychologicznej; - dokumenty ewidencyjne osoby.

W przypadku szkolenia w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu skierowania do wojskowej komisji lekarskie/wojskowej pracowni psychologicznej wystawiane jest dopiero po zdaniu egzaminów na podstawie przesłanej z Ośrodka informacji o wstępnym zakwalifikowaniu kandydata


NAWIĄZANIE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową, jako służbę kandydacką.

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • podpisaniu umowy;
 • wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;
 • stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego;
 • kadeta, jeżeli kształci się na podoficera zawodowego;
 • elewa, jeżeli kształci się na szeregowego zawodowego;

 


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne do akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 • analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
 • rozmowę kwalifikacyjną.


Postępowanie rekrutacyjne do studium oficerskiego obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego;
 • rozmowę kwalifikacyjną.


Tryb i warunki przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2017/2018 na poszczególne uczelnie wojskowe reguluje  zarządzenie nr 4/MON w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2017/2018.


Postępowanie rekrutacyjne do Ośrodka Szkolenia JWK w Lublińcu:

 • Analiza ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum;
 • Sprawdzian sprawności fizycznej;
 • Rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin do SPWL  odbywa  się  w dwóch etapach:

I. ETAP (pierwszy dzień)

 • egzamin ze sprawności fizycznej
 • sprawdzian z wiedzy ogólnej oraz test z języka angielskiego.

II. ETAP (dzień drugi)

 • rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której odbywa się przesłuchanie z umiejętności gry na instrumencie muzycznym;

Rozmowa kwalifikacyjna składa się zasadniczo z dwóch części:

 • w części technicznej odbywają się przesłuchania z umiejętności gry na instrumencie muzycznym -  osoba przystępująca do egzaminu wykonuje wylosowane dwie gamy, jedną durową i jedną molową wraz z pasażami oraz fragment wybranego przez komisję utworu solowego lub partii utworu orkiestrowego a Vista;
 • w części koncertowej  kandydaci są przesłuchani z umiejętności gry na instrumencie muzycznym -   wykonują bez akompaniamentu przygotowane przez siebie dwie, kontrastujące ze sobą pod względem problematyki wykonawczej utworu cyklicznego (koncertu, sonaty)  oraz fragment utworu dowolnego;

Najbardziej preferowani są  absolwenci studiów licencjackich lub  magisterskich   w zakresie instrumentalnym z wynikiem co najmniej dobrym z przedmiotu głównego. Osoby te obligatoryjnie otrzymują najwyższa liczbę punktów z analizy ocen.

 


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.z 2014r. poz. 1627).


Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni na studia stacjonarne w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego składają wnioski do rektorów - komendantów uczelni w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Absolwenci wyższych uczelni niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegające się o przyjęcie na studium wojskowe składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień:

 • do 19 stycznia 2018r. na 3 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej dla korpusów osobowych medycznego i duszpasterstwa;
 • do 15 maja 2018r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w pozostałych korpusach osobowych.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień :

 • dnia 31 maja 2017 r.  grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych.

 

 


AKADEMIE WOJSKOWE I WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE
 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
im. Jarosława Dąbrowskiego
00- 908 Warszawa 49,
 ul. gen.S. Kaliskiego 2
tel. 261 837 936

http://www.wat.edu.pl/

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
im. gen. Tadeusza Kościuszki
51- 150 Wrocław,
ul. Czajkowskiego 109
tel. 261 658 576

https://www.awl.edu.pl/

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. 261 317 733

 http://www.wsosp.deblin.pl

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
81-127 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69
tel. 261 262 276

https://www.amw.gdynia.pl

 

Akademia Sztuki Wojennej
00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela 103
tel. 261 813 892

 http://www.akademia.mil.pl

 

 


 

SZKOŁY PODOFICERSKIE 

Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
 im. gen. bryg. Franciszka Seweryna WŁADA
w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 86/90
61 - 716 POZNAŃ
http://spwl.wp.mil.pl

SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
ul. 2 Pułku Kraków 5,
08-521 Dęblin

http://spsp.wp.mil.pl

 SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ w Ustce
76-271 Ustka
Lędowo 1N
http://spmw.wp.mil.pl

 

 


 

Szczegółowe zasady procesu rekrutacji oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich oraz w JWK w Lublińcu.


Szczegółowych informacji dotyczących służby kandydackiej udziela
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
pokój nr 2
lub pod nr telefonu: 261 415 422.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów
tel. 261415401
fax. 261415409
wkuczluchow.poczta@ron.mil.pl