Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Nabór ochotników do
„SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ”.

Terminy powołania do służby przygotowawczej na 2019 r.

KORPUS OFICERSKI
I Turnus – od dnia 07 stycznia 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.

KORPUS PODOFICERSKI
I Turnus – od dnia 04 luty 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.
II Turnus – od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia  25 października 2019 r.

KORPUS SZEREGOWYCH
I Turnus – od dnia 07 stycznia 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r.;
II Turnus – od dnia 06 maja 2019 r. do dnia  23 sierpnia 2019 r.;
       III Turnus – od dnia 02 września 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019r.;                – od dnia 23 września 2019 r. do dnia  20 grudnia 2019 r.;

Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej prosimy o kontakt telefoniczny lub osobiste przybycie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Człuchowie.

 


Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej
      – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2.Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego oryginały wyżej wymienionych dokumentów okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni
od dnia doręczenia wezwania.

Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

 


UWAGA!!!


Służba przygotowawcza pełniona w kilku okresach dla studentów –ochotników uczelni wyższych odbywa się podczas letnich przerw wakacyjnych.

Zainteresowani składają do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby dołączając aktualne zaświadczenie z uczelni, z którego będzie wynikało, że czas trwania studiów warunkuje ukończenia służby przygotowawczej.

 


Zasady odbywania nowego rodzaju czynnej służby wojskowej - służby przygotowawczej - zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. 2015r. poz. 449).

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnastu lat,
 • wykształcenie:
 • co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
 • co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 • oficerów - uczelnie wojskowe,
 • podoficerów - szkoły podoficerskie,
 • szeregowych - ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

 


Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy,
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy,
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.


UPOSAŻENIE W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ.

Elewi w służbie przygotowawczej otrzymują według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010r w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. 2010r. Nr 41 poz. 241):

 • w przypadku podchorążych - 60 proc. najniższego uposażenia zasadniczego zołnierza zawodowego (3200 zł) - co daje kwotę miesięcznie 1920 zł,
 • w przypadku kadetów -40 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (3200 zł) - co daje kwotę miesięcznie 1280 zł,
 • w przypadku elewów - 30 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (3200 zł) - co daje kwotę miesięcznie 960 zł.

Uposażenie żołnierzy służby przygotowawczej będzie podlegało opodatkowaniu, na ogólnych zasadach, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032, z późn. zm).


 !!WAŻNE!!

DODATKOWE INFORMACJE O SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ

WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów
tel. 261415401
fax. 261415409
wkuczluchow.poczta@ron.mil.pl