Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NSR - PODSTAWY

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) - wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w JW., nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

Wiecej informacji o NSR:

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

NSR W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

PORADNIK DLA KANDYDATOW DO NSR

WZÓR WNIOSKU O ZAWARCIE KONTRAKTU NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW
W RAMACH  NSR ORAZ WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NSR I ICH RODZIN

 


PRZEZNACZENIE NSR - wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału tych jednostek w:

 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
 • działaniach antyterrorystycznych,
 • ochronie mienia,
 • akcjach poszukiwawczych,
 • ratowaniu lub ochronie zdrowia i życia ludzkiego,
 • oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu,
 • realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 


ZASOBY OSOBOWE NA POTRZEBY NSR tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt lat życia.
 


ŻOŁNIERZEM REZERWY jest osoba (kobieta, mężczyzna), która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.
 


OCHOTNIK - osoba posiadająca obywatelstwo polskie, zdolna ze względu na wiek i stan zdrowia oraz kwalifikacje do pełnienia służby wojskowej, która dobrowolnie zgłosiła się do pełnienia służby wojskowej.
 


SŁUŻBA WOJSKOWA W REZERWIE - pełnienie określonego rodzaju czynnej służby wojskowej przewidzianej dla żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, którymi są ćwiczenia wojskowe. Dla żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy służba w rezerwie oznacza również ich gotowość (dyspozycję) do natychmiastowego rozpoczęcia pełnienia czynnej służby wojskowej w przypadku wystąpienia takich potrzeb.
 


PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY ma charakter stosunku administracyjno-prawnego powstałego w wyniku jego nadania za pomocą karty przydziału kryzysowego, stanowiącej decyzję administracyjną. Do nadania przydziału kryzysowego uprawniony jest wyłącznie organ administracji publicznej, którym jest Wojskowy Komendant Uzupełnień. Nadanie przydziału kryzysowego jest dwuinstancyjne.
 


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników niebędących żołnierzami rezerwy lub niepełniących dotychczas żadnego innego jej rodzaju, na potrzeby gromadzenia zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych.

!!WAŻNE!!

Wniosek oraz dodatkowe informacje

o naborze ochotników do SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

>> SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA <<
 


ŻOŁNIERZE REZERWY posiadający przydziały kryzysowe będą odbywali ćwiczenia wojskowe rotacyjne trwające łącznie do 30 dni w roku, mogą być także zobowiązani do odbycia ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych, jeżeli zaistnieje potrzeba SZ RP mogą na ich wniosek lub za ich zgodą zostać powołani na ćwiczenia wojskowe długotrwałe.

Żołnierze rezerwy z tytułu wykonywania obowiązków ramach NSR korzystają z następujących świadczeń i uprawnień:

Należności finansowe:

 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej,
 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby,
 • dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi.

Świadczenia rzeczowe:

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe,
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe,
 • bezpłatne wyżywienie.

Świadczenia zdrowotne:

 • opieka medyczna,
 • opieka stomatologiczna,
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Ochrona uprawnień pracowniczych:

 • gwarancja stabilności zawodowej,
 • zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej,
 • ograniczenie możliwości rozwiązania stosunku pracy.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów
tel. 261415401
fax. 261415409
wkuczluchow.poczta@ron.mil.pl