Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NSR - INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW

!!WAŻNE!!

  Szczegółowe informacje dla pracodawców dotyczące NSR i przydziałów kryzysowych
:

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCE NSR I PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH

SKŁADOWE REKOMPENSATY KOSZTÓW DLA PRACODAWCY

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO DLA PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH PRZYDZIAŁY KRYZYSOWE (ŻOŁNIERZY NSR)

APEL DO PRACODAWCÓW


Najważniejsze informacje dla pracodawców zatrudniających pracowników posiadających przydziały kryzysowe (żołnierzy NSR).

 

Ochrona uprawnień pracowniczych.

W myśl obowiązujących przepisów w okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Dotyczy to umów zawartych na czas nieokreślony.

Pracodawca jest zobowiązany urlopować pracownika będącego jednocześnie żołnierzem NSR na czas czynnej służby wojskowej. W czasie nieobecności tego pracownika, pracodawca nie będzie ponosił kosztów wynikających ze stosunku pracy.

Świadczenia pieniężne dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy.

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne, za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza.

Koszty poniesione przez pracodawcę.

Koszty powinny wynikać z dokumentów źródło¬wych ujętych w ewidencji finansowo-księgowej prowadzonej przez pracodawcę w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016 r.poz.1047).

Wypłata świadczenia.

Kwotę świadczenia wypłaca się pracodawcy jednorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczenia wojskowego, a w przypadku okresowej służby wojskowej - za dany miesiąc jej pełnienia. Jeżeli czas trwania okresowej służby wojskowej obejmuje niepełny miesiąc, świadczenie to wypłaca
się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia tej służby w danym miesiącu. Podstawę wypłaty świadczenia stanowi wniosek pracodawcy o wypłatę świadczenia zawierający niezbędne dane pracodawcy umożliwiające wypłatę świadczenia, przesłany przez pracodawcę szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej. wskazując w szczególności rodzaj czynnej służby wojskowej oraz okres,
za który naliczono koszty, a także poszczególne wydatki składające się na koszty.

Podstawa prawna.

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP  (Dz. U. z 2016 r. poz.1534 z późń. zm).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów  kryzysowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 575 ).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 842).

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów
tel. 261415401
fax. 261415409
wkuczluchow.poczta@ron.mil.pl