Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa - obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzają ją wojewodowie - każdy na terenie przez siebie administrowanym - przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wójtów, starostów, burmistrzów i prezydentów miast.


Kwalifikacja Wojskowa w roku 2018

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Człuchowie kwalifikacja wojskowa przebiegać będzie w oparciu o trzy komisjie lekarskie z siedzibami w czterech miastch, w podanych poniżej terminach:

1. Powiatowa Komisja Lekarska w Człuchowie - 30.01.2018r - 14.02.2018r.
    Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Szczecińska 8, 77-300 Człuchów.

2. Powiatowa Komisja Lekarska w Chojnicach - 26.02.2018r - 22.03.2018r.
    Starostwo Powiatowe, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice.

3. Powiatowa Komisja Lekarska w Bytowie I - 05.03.2018r - 21.03.2018r.
    Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., ul. Lęborska 11, 77-100 Bytów.

4. Powiatowa Komisja Lekarska w Bytowie II - 09.04.2018r - 16.04.2018r.
    Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Młodzieżowa 4, 77-200 Miastko.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.


Kwalifikacja wojskowa obejmie mężczyzn urodzonych w 1998 roku, a także w latach 1993-97, jeśli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacją objęte będą też osoby urodzone w latach 1996-97, wobec których orzeczono czasową niezdolność do służby wojskowej i albo okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji, albo osoby te złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.

Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1993-98, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym  lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków.

Ponadto kwalifikacja obejmie osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie.

PAMIĘTAJ !!!
Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy ze sobą zabrać:

 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • Aktualną fotografię do książeczki wojskowej o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy,
 • Świadectwa ukończonych szkół,
 • Zawiadomienie ze szkoły potwierdzające pobieranie nauki,
 • Dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.(w razie posiadania),
 • Prawo jazdy (w przypadku posiadania).

WAŻNE !!!

Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące  w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa   do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji   i w czasie wojny – do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem, że jej przeprowadzenie w kilku okresach danego roku kalendarzowego może nastąpić wyłącznie w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej określają corocznie,w drodze rozporządzenia, termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czas jej lub ich trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Rozporządzenie powinno w szczególności uwzględniać osoby, które mają obowiązek zgłosić się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską
i wojskowym komendantem uzupełnień, a także przewidywać, że termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej będą wyprzedzać, co najmniej o czternaście dni, dzień jej lub ich rozpoczęcia.

 


Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje: stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej,
 • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji,
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych,
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem, na ich ich wniosek, zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

 


SPRAWY MELDUNKOWE

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego.

Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

!! PAMIĘTAJ !!

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej
lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej słuzby wojskowej, o którym mowa w art. 59 (ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP), a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

Kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w kategorii A, w czasie pokoju;

Kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1,   w czasie pokoju,
z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

Kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o  której mowa w opisie kategorii A, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, właściwe komisje lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby do odpowiedniego rodzaju służby wojskowej z uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych, a w razie potrzeby również obserwacji szpitalnej.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej
lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


PRZENOSZENIE DO REZERWY

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności A lub D do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2016 r., poz. 1534 z póżn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2009 r. Nr 202 poz. 1566 z póżn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321).  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów
tel. 261415401
fax. 261415409
wkuczluchow.poczta@ron.mil.pl