Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DUPLIKAT KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ


POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ:

O utracie, zniszczeniu lub zagubieniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, o którym mowa w pkt 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.

Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.

W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

 

 


!!UWAGA!!


W przypadku zagubienia czy też zniszczenia książeczki wojskowej należy przedłożyć inny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dołączyć do wniosku jedną fotografię (3cm x 4 cm), potwierdzenie opłaty skarbowej na kwotę - 28 zł.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości (np. wszystkie zostały skradzione) do wniosku o wydanie duplikatu, należy dołączyć zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży dokumentów, fotografię (3cm x 4 cm) oraz potwierdzenie opłaty skarbowej na kwotę - 28 zł.OPŁATĘ ZA WYDANIE DUPLIKATU KSIĄŻECZKI NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO:

Bank BGŻ
79 2030 0045 1110 0000 0228 6040
 lub
 w kasie Urzędu Miejskiego w Człuchowie
 w godzinach od 7.30 do 15.00

 


Podstawa: "Ustawa o opłacie skarbowej" (Dz.U. nr 225 z dnia 16.11.2006r. poz. 1635)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Wojska Polskiego 11
77-300 Człuchów
tel. 261415401
fax. 261415409
wkuczluchow.poczta@ron.mil.pl